0

Buttigieg says Trump faked disability to avoid Viet Nam